Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

 1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met Moonami tot stand gekomen.
 3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op het aanmeldingsformulier of op de site vermelde activiteit(en) .
 4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
 5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
 6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van Moonami, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Moonami als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
 7. Moonami is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten .
 8. Moonami is niet aansprakelijk voor onkosten die gemaakt worden tijdens het reizen naar en van (geannuleerde) activiteiten, zoals parkeerkosten, reiskosten of verblijfskosten, tenzij onderdeel uitmakend van het programma aanbod .

INSCHRIJVEN

 1. Inschrijven is alleen en uitsluitend mogelijk via onze website, www.moonami.nl.
 2. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven.
 3. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.
 4. De datum waarop Moonami de inschrijving ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit.
 5. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 6. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van Moonami.
 7. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol.
 8. Als een activiteit is volgeboekt kunt u zich op de wachtlijst plaatsen.
 9. Bij plaatsing op de wachtlijst hoeft u het inschrijfgeld nog niet te betalen.
 10. Komt er voor desbetreffende activiteit een plaats vrij, of wordt er een extra activiteit georganiseerd, dan nemen wij contact met u op.
 11. Als u zich heeft ingeschreven voor een activiteit ontvangt u een toegangsbewijs, welke geldig is voor de duur van de desbetreffende activiteit.
 12. Het eerder genoemde toegangsbewijs dient u te allen tijde bij u te hebben en op verzoek aan de docent te tonen; zonder toegangsbewijs kan u de toegang ontzegd worden.

BETALEN

 1. Betaling bij Moonami is mogelijk via iDeal.
 2. Bij betaling via internet met iDeal worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer.

ANNULEREN

 1. Inschrijvingen voor activiteiten kunnen na een boeking niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijfgeld is derhalve niet mogelijk. Wel kunt u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.
 2. Bij verminderde validiteit dient u ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

WIJZIGINGEN

 1. Alle op de site, in promotie leaflets, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Moonami behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering zonder restitutie van gelden.
 3. Moonami is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. Moonami is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.

DISCLAIMER:

Moonami kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.